ČSSD Otrokovice » Aktuálně » Slovo starosty ke vstupu do nového roku


Slovo starosty ke vstupu do nového roku

Vážení spoluobčané, přátelé

v posledních dnech roku uplynulého a na prahu roku nového je dobrým zvykem ohlédnout se za rokem odcházejícím a zamyslit se nad tím, co se nám v čase minulém podařilo, co méně a co očekáváme od roku následného. Takové malé ohlédnutí a výhledy do roku příštího zcela určitě patří k těmto svátečním dnům. Rovněž na radnici v našem městě bilancujeme a plánujeme a jak je již tradicí a protože finance jsou pravidelně až na prvním místě, zmíníme nejprve je.

Rozpočet pro uplynulý rok byl schválen jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 300 287 840 Kč. Během roku došlo k několika stěžejním změnám, které podstatně ovlivnily hospodaření města. Bylo to především odložení realizace rekonstrukce městské sportovní haly na Bahňáku. Na první etapu této akce bylo vyčleněno celkem 13 milionů na vlastní finanční spoluúčast, což činilo podstatnou část investičních akcí města. Nevyčerpané finanční prostředky byly použity na umoření půjčených prostředků z minulých let. Další prostředky byly ušetřeny z běžných výdajů, které jak lze předpokládat budou čerpány celkem někde okolo 98%.

Příznivě se také vyvíjela oblast příjmů. Schválený rozpočet bude zřejmě překročen o necelých 10% a bude výrazně přebytkový. Lze očekávat, že se bude jednat o částku ve výši téměř 30 milionů korun. Toto bylo dosaženo především u sdílených daní, což jsou hlavní příjmy města, které navazují na dobrý vývoj hospodaření a ekonomického růstu v celé České republice. Takto získané prostředky ze zvýšených příjmů byly použity ke skutečnému snížení půjčených prostředků až téměř o 37 mil. Kč, čímž došlo o snížení úvěrového zatížení města z počátečních téměř 79 mil. Kč na necelých 42 mil. Kč na konci roku 2016. Rovněž se pak otevřel prostor pro zvýšení prostředků na péči o městský majetek, když jsme do konce uplynulého roku investovali téměř 40 mil. Kč, což je 136% ze schváleného rozpočtu města. I když konečné výsledky budou známy až v prvním čtvrtletí roku 2017, lze konstatovat, že rok 2016 byl z hlediska hospodaření mimořádně úspěšný.

V oblasti investic a významných oprav jsme realizovali větší množství převážně méně finančně náročných akcí. Zároveň jsme projekčně připravovali akce, které chceme realizovat v roce 2017 a o rok později. Za nejvýznamnější připravovanou akci, jak jsem již uvedl, lze označit revitalizaci městské sportovní haly, jejíž technický stav je na hranici životnosti. Provedením rekonstrukce stávající sportovní haly, dobudováním sociálního zázemí, šaten, zázemí pro diváky, atletické přístavby a například parkovišť, získají občané důstojný sportovní stánek, který bude všem zájemcům o sport sloužit mnoho dalších let. V roce minulém byla vypracována projektová dokumentace, vyřízeno pravomocné stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Stavba je tak řádně připravena k fyzické realizaci. Město Otrokovice na tuto akci plánuje v roce 2017 vynaložit 57 mil. Kč. Finanční zdroje se snažíme zabezpečit z více zdrojů. Mimo vlastní prostředky již máme zabezpečeny z krajského rozpočtu 2 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí více než 9 mil. Kč a usilujeme o významnou investiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Současné plné kapacitní využití haly vede k přesvědčení, že její revitalizace je krokem správným směrem a tak ještě více rozšíříme a podpoříme sportovní a kulturní život ve městě a regionu. Realizaci předpokládáme v roce 2017 s přesahem do roku 2018, kdy by měla být vybudována atletická přístavba.

Významná část investic směřovala v roce 2016 do školství, kde se realizovala celá řada projektů. Největší porce prostředků byla investována do ZŠ Mánesova na generální opravu rozvodů vody a vnitřní kanalizace, proběhla oprava povrchu školního hřiště, rekonstrukce elektroinstalace a počítačové sítě. Na dalších základních školách jsme realizovali již méně náročné investiční akce. Pozadu nezůstaly ani mateřské školy. V objektu MŠ J. Žižky a MŠ Jožky Jabůrkové byly provedeny rekonstrukce školní kuchyně v částce přesahující 2 mil. Kč.

Investice v sociální oblasti směřovaly zejména do budovy Senioru B na ulici Karla Čapka, kde byla vybudována vrátnice, lékařský dorozumívací systém umožňující komfortní komunikaci sester s pacienty a některé další investiční akce. Investice byly rovněž nasměrovány na opravu fasády budovy Senioru C na třídě Spojenců. Celkem se jednalo o částku téměř 5 mil. Kč.

V oblasti dopravy jsme investovali přes 7,5 mil. Kč. Mimo drobných lokálních oprav můžeme zmínit opravu obrusného povrchu v ulici SNP včetně rekonstrukce páteřního chodníku a také doplnili 10 parkovacích míst, rovněž opravili chodník u DPS, obojí v lokalitě Trávníků. Na Bahňáku jsme rekonstruovali chodníky v ulici Tylova, podél tř. Tomáše Bati a vybudovali nové parkoviště v ulici Mánesova.

V oblasti údržby budov a obnov hřišť jsme provedli spíše drobné opravy, a to ve výši více než 3 mil. Kč.

Jak jsem už zmínil, věnovali jsme velkou pozornost přípravě investičních akcí, které chystáme pro nadcházející léta. Ve většině případů se jedná o akce, kde budeme žádat o dotace prostřednictvím výzev v rámci Integrovaného plánu rozvoje území, Integrovaného regionálního operačního programu, Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, jednotlivých ministerstev, či jiných. Bude se převážně jednat o revitalizaci městských nemovitostí, autobusových zastávek, výstavby záchytných parkovišť, propojení páteřních cyklostezek a revitalizaci centrálních ploch na sídlištích. Mimo již zmíněné investiční akce očekáváme v příštím roce kupříkladu realizaci zvýšení kapacity parkovišť v před nádražním prostoru a u polikliniky, dobudování proti povodňových opatření na Bahňáku, či jiných.

Jak jsem již v úvodu zmínil, v současné době vnímáme v naší zemi pozitivní ekonomický růst, který koresponduje s kondicí firem působících v našem městě. Došlo k pronikavému oživení výroby, a to nejen v nejvýznamnějších firmách, jako je Continental Barum a Mitas, ale i u firem ostatních. To má samozřejmě dopad na úroveň nezaměstnanosti, když aktuálně je v Otrokovicích pouze 3,56% nezaměstnaných. Patříme tak k městům ve Zlínském kraji,  kde je velmi nízká nezaměstnanost.

Míra spokojenosti a kvality života v našem městě, ale i v městech, či obcích jiných, není dána pouze rozvojem průmyslu, ale i možnostmi, které město občanům nabízí. Město již dlouhodobě  podporuje spolkovou činnost, a to jak v oblasti kultury, sportu, či jiných zájmových skupin. Daří se nám propojovat a prohlubovat spolupráci těchto skupin našich občanů s občany partnerských měst slovenské Dubnice nad Váhom, polského Zawadzkie a maďarského Vácu. Kulturní vystoupení, výstavy, soutěže, sportovní turnaje a jiné aktivity  spolupráce naplňují myšlenku vzájemného poznávání a obohacování. Jde o pozitivní a dynamický proces, kdy každým rokem vzniká nová tradice. V roce 2016 to bylo kupříkladu cyklosetkání našich občanů i občanů okolních obcí s dubnickými a pro rok 2017 chystáme dětskou olympiádu všech čtyř partnerských měst.

Rovněž v oblasti sociální jsme i nadále pokračovali v podpoře dalšího zkvalitňování sociálních služeb. Zachovali jsme Seďárnu, což je mobilní, vytápěná buňka pro lidi bez domova, kde v zimním období mohou přečkat noc, veřejnou sprchu, která slouží k zajištění osobní hygieny pro občany, kteří nemají možnost nebo nejsou schopni si provedení hygieny zajistit jiným způsobem. Dále nově vznikla Svépomocná skupina pro rodinné příslušníky osob s duševním onemocněním, projekty Partnerství pro osoby s duševním onemocněním a metodická a informační podpora v oblasti sociální agend – Sociální bydlení. Aktivit v této oblasti je nepoměrně více, nicméně jmenuji ty nejnovější a ty, které občané více vnímají.

Přiznejme si, že nejsme město bez problémů. Co nás aktuálně nejvíce zlobí, je stále trvající zpoplatnění nedokončeného obchvatu města. Důvody, proč usilujeme o jeho zrušení už zná snad každý v našem městě, jen úředníkům ministerstva dopravy to nějak nedochází. Ve své snaze nepolevíme až do doby, kdy své nesmyslné zamítavé stanovisko přehodnotí.  K dalším problémům pak patří stále se vyskytující zápach na Bahňáku, teď už poněkud méně častý, nedostatek parkovacích míst, i když každoročně jich přibývá několik desítek /v roce 2016 nárůst o 38/, opakovaná neohleduplnost některých občanů a nerespektování smluvených pravidel při pořádání hudebních produkcí /i když i tady došlo k mírnému zlepšení/.

Ke konci roku k nám dorazila velmi příznivá zpráva. Město Otrokovice uspělo s žalobou na neplatnost valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace z dubna 2004, kdy vrchní soud pravomocně rozhodl v náš prospěch. Otevírá se tak prostor pro příznivější a spravedlivější provozování distribuce vody a péče o vodárenskou infrastrukturu. K dobrým zprávám pak můžeme přiřadit získaná ocenění v roce 2016. Jde o druhé místo ve Zlínském kraji v prestižní soutěži „Přívětivý úřad“, první místo v krajské soutěži „Zlatý erb“ o nejlepší webovou stránku města a Cenu Jana Savického ve stejné soutěži za nejlépe zvládnuté kritérium „Povinné informace“ garantované Otevřenou společností o.p.s.

Vážení a milí spoluobčané. Do nového roku 2017 Vám přeji v prvé řadě hodně zdraví, dostatek pozitivní energie a sílu na překonávání problémů a překážek, které na nás v tomto roce čekají. Prožívejme intenzivně i úspěchy, radujme se z nich a podělme se o ně se svými nejbližšími a přáteli. No a nám všem přeji, aby se nám dobře žilo v našem krásném městě, v Otrokovicích.

Leave a Reply